Izvođenje elektroinstalacija jake struje na: izmještanju postojećih kablova i instalacija osvjetljenja za potrebe izgradnje pristupnih saobraćajnica parking garaži sa pratećim instalacijama